Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

A www.kfc.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője, az AmRest Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-165835; székhely: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c. 9. em.; adószám: 10751563-2-44). Kérjük minden felhasználónkat, hogy olvassa el a szabályzatot, és ezeknek megfelelően használja a Weboldalt. A Weboldalon megjelenített információk a tájékoztatást szolgálják, és a vállalat által megbízhatónak ítélt forrásokból származnak. A vállalat az oldalra felkerült információk érvényességért és pontosságáért, illetve az ezek miatt közvetlenül vagy közvetve bekövetkezett veszteségekért, melyek a közzétett információ pontatlansága vagy hiányossága miatt következtek be felelősséget nem vállal. A közölt információt a felhasználó saját felelősségre használja fel. A vállalat fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal tartalmát bármikor módosítsa. A Weboldalon megjelenített tartalmak semmilyen támpontot nem kívánnak adni sem egy esetleges a vállalatba történő beruházáshoz, sem a vállalat értékének megbecsléséhez.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

1.     Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban?

·         Mi, azazaz AmRest Kft. (székhely: 1139 Budapest,Teve utca 1/a-c)

·         Ön, azaz a weboldal használója – természetes személy, akinek a személyes adatát kezeljük az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célok közül legalább egy célból

2.     Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja?

·         Számunkra kiemelten fontos az Ön magánszférájának és személyes adatainak a védelme. Az adatkezelés során biztosítjuk személyes adatainak biztonságát.

·         A jelen Adatvédelmi Szabályzatban kifejtjük hogyan kezeljük a személyes adatát a weboldalunkon (www.kfc.hu), az Ön által küldött megkeresés, panasz és javaslat kezelése, illetve hírlevelek küldése során. Továbbá információt talál az adatai kezeléséhez kapcsolódó jogairól és jogorvoslati lehetőségéről.

3.     Ki az Ön személyes adatainak kezelője és milyen elérhetőségeken keresheti az adatkezelőt?

·         Az Ön személyes adatainak a kezelője az AmRest Kft. (székhely: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c.).

·         Elérhetősgeink: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c., e-mailcím: KFC esetén: kfc@kfc.hu, telefonszám: +36 (1) 423 4002.

4.     Hogyan veheti fel a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselőnkkel?

·         Az adatvédelmi tisztviselőnket a személyes adatai AmRest Kft. általi kezelésével kapcsolatos bármely kérdés esetén keresheti annak érdekében, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolja.

·         Az adatvédelmi tisztviselő erlérhetőségei:

Ø  e-mailcím:adatvedelem@amrest.eu;

Ø  postai levél (az „Adatvédelmi tisztviselőnek” megjelöléssel): AmRest Kft., 1139 Budapest, Teve utca 1/a-c.

5.     Milyen személyes adatokat kezelünk és azok honnan származnak?

Milyen célból és milyen jogalapon kezeljük az Ön személyes adatait?

·         Marketing kommunikáció: Marketing üzeneteket küldünk Önnek az általunk és a vendéglátás területén működő, illetve fizetési szolgáltatást nyújtó üzleti partnereink termékeiről, ajánlatairól és új termékeiről különböző kommunikációs csatornákon (pl. e-mail, SMS), melyhez Ön előzetesen szabad hozzájárulását adta. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja éppen olyan egyszerűen, ahogy azt megadta. A hozzájárulása visszavonása nincs hatással a visszavonás előtt tett cselekedetek jogszerűségére.

·         Jogi igények létrehozása, gyakorlása és ezek elleni védekezés

Ø  Igények létrehozása és gyakorlása, illetve ezek elleni védekezés céljából kezeljük az igényhez kapcsolódó, illetve az Ön által megadott személyes adatait.

Ø  A fenti adatok kezelésének jogalapja az igények létrehozásához, gyakorlásához és ellenük történő védekezéshez fűződő jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont).

·         Válaszadás érdeklődésre, panaszra és javaslatra

Ø  Kérdéseire, panaszaira és javaslataira történő válaszadás céljából kezeljük a kérésben, panaszban, illetve javaslatban megadott személyes adatait.

Ø  A fenti adatok kezelésének jogalapja, hogy az a felhasználói fiókkal kapcsolatos szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pont), illetve a válaszadáshoz fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) f) pont).

6.     Automatizált döntéshozatal

·         Nem hozunk a személyére vonatkozóan olyan döntést, mely kizárólag az Ön személyes adatának automatizált kezelésén alapul és jogi hatállyal bír vagy hasonlóan jelentősen hatna Önre.

7.     Kinek továbbítjuk a személyes adatát?

·         Személyes adatát olyan természetes vagy jogi személyeknek továbbítjuk, akik nevünkben járnak el, azaz szolgáltatók, IT szolgáltatók (pl. tárhelyszolgáltató), marketing ügynökségek, adminisztratív szolgáltatást nyújtó személyek.

8.     Továbbításra kerül a személyes adata harmadik országokba (azaz az Európai Gazdasági Térség államain kívülre)?

·         Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik országba (azaz az Európai Gazdasági Térség államain kívüli országba).

9.     Meddig őrizzük meg személyes adatait?

Személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeljük. A személyes adatait az alábbi időpontokig tároljuk:

·         Marketing kommunikáció céljából: a személyes adatát az Ön hozzájárulása alapján, a hozzájárulása visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulása visszavonása esetén, a fenti adatokat továbbra is tárolhatjuk az Ön vagy a mi igényeink jogszabály szerinti elévülésének idejéig, amennyiben ezen adat kezelése szükséges az igény létrehozásához, gyakorlásához, illetve az ellene történő védekezéshez

·         Jogos érdekeink teljesítése céljából, azaz igény létrehozása, gyakorlása, illetve az ellene történő védekezés céljából: a jogszabály szerinti elévülési idő idejéig (pl. általános elévülési idő 5 év. Az itt jelzett elévülési idő a jogszabályi változások következtében változhat).

·         Jogos érdekeink teljesítése céljából, azaz kérdések, panaszok, javaslatok megválaszolása: a válasz megadásához szükéges időtartamig, de nem tovább, mint 14 nap azzal, hogy kiterjeszthetjük ezt az időtartamot az Ön vagy a mi igényeink jogszabály szerinti elévülésének idejéig, amennyiben ezen adat kezelése szükséges az igény létrehozásához, gyakorlásához, illetve az ellene történő védekezéshez.

10.  Tiltakozhat-e személyes adatai kezelése ellen? Milyen egyéb jogai vannak a személyes adatai kezelését illetően? Hogyan gyakorolhatja jogait?

·         Marketing célú adatkezelés elleni tiltakozás: Joga van a személyes adatainak marketing célú kezelése ellen bármikor tiltakozni.

·         Egyedi helyzete miatti tiltakozás: Joga van a személyes adatainak jogos érdekeink (a marketinget ide nem értve) céljából történő kezelése ellen bármikor tiltakozni egyedi helyzetére vonatkozó okok miatt. Ebben az esetben jelölje meg azon egyedi helyzetét, mely a véleménye szerint indokolja a személyes adatai kezelésének abbahagyását.

·         Mindemellett az alábbi jogokat gyakorolhatja:

Ø  Joga van tájékoztatást kérni arról, hogy kezeljük-e személyes adatait, illetve joga van ezen adatokhoz hozzáférni és másolatot kérni.

Ø  Joga van a nem teljes vagy pontatlan személyes adatoi helyesbítését, törlését vagy kiegészítését kérni.

Ø  Joga van a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például:

o    vitatja az általunk kezel személyes adata pontosságát;

o    az adatkezelés jogellenes és személyes adatának törlését ellenzi és ehelyett a személyes adata felhasználásának korlátozását kéri;

o    nincs tovább szükségünk a személyes adatára az adatkezelési célhoz, de Önnek szüksége van rá az igénye létrehozásához, gyakorlásához, illetve jogi igények elleni védekezéshez;

o    tiltakozott a személyes adatai kezelése ellen egyedi helyzete miatti okból – ebben az esetben kérheti az adatkezelés korlátozását arra az időre, amíg el nem dől, hogy jogos érdekünk felülírja a tiltakozásának alapját.

Amennyiben korlátozza a személyes adatai kezelését, jogosultak leszünk tárolni azokat, illetve csak abból a célból kezelni, hogy igényt létrehozzunk, gyakoroljunk, illetve az ellen védekezzünk, hogy harmadik természetes vagy jogi személy jogait megvédjük, illetve az Európai Unió vagy a tagállam(ok) fontos közérdeke céljából. Egyéb tevékenységet csak az Ön hozzájárulásával végezhetünk.

Ø  Joga van személyes adatai törlését kérni, ha például:

o    személyes adatai a továbbiakban nem szükségesek abból a célból, amely célból gyűjtöttük, illetve kezeltük őket;

o    visszavonja a hozzájárulását és nincs más jogalap a személyes adatai kezelésére;

o    személyes adatának kezelése ellen egyedi helyzete miatt tiltakozik és nincs olyan jogalapunk az adatkezelésre, mely felülírja a tiltakozását;

o    tiltakozik személyes adatainak marketing célú kezelése ellen;

o    személyes adatát jogellenesen kezeltük.

Ø  Adathordozhatósághoz való jog: Mivel személyes adatát hozzájárulása vagy szerződés alapján automatizált módon kezeljük, joga van ahhoz, hogy hozzájárulása vagy szerződés alapján megadott adatát struktúrált, általánosan használt, géppel olvasható, interoperábilis formában (pl. számítógépen olvasható módon) megkapja. Joga van azt is kérni, hogy személyes adatát közvetlenül egy másik adatkezelőnek küldjük el, amennyiben ez technikailag lehetséges.

·         Joga van személyes adatának kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni azon adatok vonatkozásában, melyeket hozzájárulása alapján kezelünk. Hozzájárulása visszavonása nem érinti azon adatkezelések jogszerűségét, melyek a hozzájárulása visszavonása előtt történtek.Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, ennek legegyszerűbb módja, ha e-mailtkfc@kfc.hu vagy postai levelet küld nekünk (AmRest Kft. 1139 Budapest, Teve utca 1/a-c).

·         A fenti jogok gyakorlásához kérjük vegye fel a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselőnkkel (elérhetőségeit a fenti 4. pontban találja) vagy velünk (elérhetőségeinket a fenti 3. pontban találja).

·         Panasz az adatvédelmi hatósághoz: joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatsághoz fordulni panaszával.

11.  Köteles személyes adatait megadni?

A kapcsolatfelvételhez, kérdése, panasza, illetve javaslata megválaszolásához szükséges a személyes adatainak megadása. Amennyiben nem adja meg ezeket az adatokat, nem tudjuk kérdéseit, panaszait és javaslatait megválaszolni.

12.  Mi az a GDPR?

A GDPR az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

13.  Mikortól érvényes a jelen Adatvédelmi Szabályzat?

Jelen Adatvédelmi Szabályzat 2018. május 25. napjától érvényes.

 

A jelen Adatédelmi Szabályzat bármely módosítása annak közzétételével hatályos.