éttermeink házirendje

 

AmRest Kft. Házirendje

 1. Házirend célja, alkalmazásaA Házirendben megfogalmazott szabályok célja, hogy a KFC étterem vendégei számára tiszta és nyugodt környezetet teremtsen, biztosítsa a vendégek és a munkavállalók biztonságát, egészségét és testi épségét, valamint a KFC étterem berendezései, felszerelései állagának megőrzését. A KFC étterem magában foglalja az étterem épületét, a parkolót, drive kiszolgáló utat, teraszt, zöldterületet, illetve az étteremhez tartozó tovább területeket (a továbbiakban együttesen: „Étterem”).A Házirend betartása minden vendég számára kötelező. Az Étterem vendégei az Étterem területére történő belépéssel a jelen Házirend rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el.Az Étterem munkavállalói, illetve az Étteremben szolgálatot teljesítő biztonsági őrök jogosultak a Házirend rendelkezéseit betartatni, az abban megfogalmazott szabályoknak érvényt szerezni. Az Étterem munkavállalóinak, illetve biztonsági őreinek intézkedései a vendégekre nézve kötelező érvényűek.

  A Házirend az Étterem területén van kifüggesztve, illetve a www.kfc.hu weboldalon is megtekinthető.

   

 2. Általános magatartási szabályok
  1. Az Étterem területe magánterület, annak berendezései, eszközei magántulajdon tárgyát képezik, ezért jelen házirend be nem tartása, illetőleg az Étterem területén bármely szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásból eredő károkozás a károkozó teljes anyagi felelősségét vonja maga után.
  2. Az Étterem vendégének egy másik vendég által okozott bármely kárért, sérülésért, sérelemért az Étterem és annak üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal.
  3. Tilos az Étterem területén olyan tevékenység folytatása, amely jogszabályba ütközik, a jóérzést, vagy a közerkölcsöt sérti, vagy alkalmas arra, hogy félelmet, megbotránkozást keltsen.
  4. A vendégek kötelesek tiszteletben tartatni az Étterem munkavállalóinak és biztonsági őreinek méltóságát, személyiségi jogait. Úgyszintén kötelesek a többi vendéggel szemben tiszteletet tanusítani, kulturáltan viselkedni.
  5. Az Étterem területén nem végezhető erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó, illetőleg az előzőekhez hasonló, és az Étterem területén tartózkodó személyek zavarására általában alkalmas tevékenység.
  6. Tilos az Étterem területén robbanóanyag, kábítószer, pirotechnikai eszköz árusítása, valamint annak az Étterem területére történő behozatala. Tilos az Étterem területére szúró- és vágóeszközt, kést, egyéb riadalmat keltő vagy olyan eszkötz bevinni, amely a saját vagy mások testi épségét veszélyezteti.
  7. Tilos belépni az Étterembe alkoholos állapotban, más bódító vagy tudatmódosító szer hatása alatt, valamint olyan eszközzel, mely alkalmas arra, hogy az Étteremben, annak berendezéseiben vagy más személyek ruházatában, eszközeiben kárt okozzon. Tilos az Étterem területére alkoholt annak Éttermen belüli fogyasztása céljából behozni.
  8. Fegyveres szervezetek tagjainak kivételével az Étterem területére lőfegyverrel belépni tilos.

   

 3. Higiénia, rend, tisztaság
  1. Az Étterem területén minden vendégre nézve kötelező a rend és a tisztaság betartása.
  2. Az Étterem területére belépni, illetőleg ott tartózkodni csak ápolt, tiszta öltözékben lehet.
  3. A tisztaság megőrzése érdekében kérjük, hogy a kihelyezett szeméttárolókat vegyék igénybe. Az Étterem területén szemetelni tilos.
  4. Hatósági munkakutyák, vakvezető és segítő kutyák kivételével tilos az Étterem területére kutyát és más kisállatot bevinni.
  5. A mosdókat, illetve az Étterem egyéb vizesblokkjait, vizes berendezéseit mindenki köteles rendeltetésének megfelelően használni. Tilos a vizes berendezésekbe hulladékot, rongyot, hamut vagy egyéb anyagot dobni, önteni.

   

 4. Egyéb magatartási szabályok
  1. Az AmRest Kft. írásbeli engedélye nélkül az Étterem teljes területén tilos fényképezni, illetve filmfelvételt készíteni. Bármely, a rendeltetésszerű használaton túlmutató tevékenység, illetve üzleti célú tevékenység végzése csak az AmRest Kft. előzetes engedélye nélkül tilos.
  2. Az Étterem területén szórólapozáshoz, közvélemény-kutatáshoz, egyéb hasonló tevékenység végzéséhez az AmRest Kft. írásbeli engedélye szükséges.
  3. Tilos az Étteremben politikai, vallási vagy hasonló jellegű rendezvényt tartani.
  4. Tilos az Étteremben kéregetni, hangoskodni vagy olyan magatartást kifejteni, amely másokban megbotránkozást, riadalmat kelthet.
  5. Tilos az Étteremben dohányozni, elektromos cigarettát használni.
  6. Az Étterem területén tilos szerencsejáték szervezése és folytatása.

   

 5. Parkoló használatára vonatkozó szabályok
  1. A parkoló magánterület, annak használata kizárólag fogyasztó vendégeink számára megengedett az Étterem nyitvatartási és a fogyasztás ideje alatt. Fogyasztó vendégeink a vásárlástól számított legfeljebb 2 (kettő) óra időtartamra vehetik igénybe a parkoló használatát.
  2. A parkoló területén a KRESZ szabályainak betartása kötelező.
  3. A KRESZ szabályainek megszegéséből és a parkoló nem rendeltetésszerű, illetve a Házirenddel ellentétes használatából eredő károkért a károkozó teljes körű anyagi felelősséggel tartozik.
  4. A parkoló területén lévő gépjárművekben, illetve az azokban elhelyezett tárgyakban harmadik személy által okozott károkért, veszteségekért az üzemeltető felelősséget nem vállal, azt kifejezetten kizárja. Az AmRest Kft. nem vállal felelősséget a szabadtéri tárolás során bekövetkezett szennyeződésekért, károkért.
  5. A gépjárműveket kizárólag a felfestett burkolati jelek által határolt parkolóhelyeken szabad leparkolni.
  6. Tilos a járműveket a megjelölt parkolóhelyeken kívül, különösen a ki- és bejáratok előtt, illetve a „KFC Futár” jelzéssel ellátott parkolóhelyeken leállítani.

   

  Amennyiben a vendég, vagy a parkolót igénybevevő bármely más személy megszegi a Házirendet, az Éttererm, illetve az AmRest Kft. jogosult őt kiutasítani a parkoló területéről. Amennyiben a kiutasítás eredménytelen, az AmRest Kft. megteszi a szükséges bejelentést az illetékes hatóságok irányába és intézkedik a parkoló rendjét megzavaró személy, illetve jármű eltávolításáról, nyilvános területre történő elszállíttatásáról a Házirendet megszegő személy költségére és veszélyére.

   

 6. Kép- és hangfelvétel, adatvédelem
  Tájékoztatjuk, hogy az Étterem területén és annak rendezvényein kép- és hangfelvétel készülhet Önről. Az Étterem területére történő belépéssel, illetve az Étterem rendezvényein történő részvétellel Ön hozzájárul ahhoz, hogy Önről kép- és hangfelvétel készüljön, valamint ahhoz, hogy a felvételt az Éttermet üzemeltető AmRest Kft. marketing célokra felhasználja. Bővebb információkért kérjük, keresse a www.kfc.hu weboldalon elhelyezett tájékoztatót.WiFi-használat
  Felhívjuk a figyelmét, hogy az Étterem által üzemeltetett vezeték nélküli internet hálózat (WiFi) látogatói kényelmét, szórakoztatását és tájékoztatását szolgálja.

  1. Tilos a szolgáltatott hálózat kereskedelmi célú használata, és minden olyan egyéb hálózati tevékenység, mely a hálózat többi felhasználójának munkáját zavarja vagy akadályozza!
  2. Tilos továbbá a hálózat alábbi tevékenységekre történő használata:
    • a mindenkor hatályos magyar jogszabályokba ütköző cselekmények előkészítése vagy végrehajtása, így különösen mások személyiségi jogainak megsértése (pl. rágalmazás), tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramisjáték), szerzői jogok megsértése (pl. szoftver nem jogszerű terjesztése);

    

    • profitszerzést célzó, direkt üzleti célú tevékenység és reklám;

    

    • a hálózat, a kapcsolódó hálózatok, illetve ezek erőforrásainak rendeltetésszerű működését és biztonságát megzavaró, veszélyeztető tevékenység, ilyen információknak és programoknak a terjesztése;

    

    • a hálózatot, a kapcsolódó hálózatokat, illetve erőforrásaikat indokolatlanul, túlzott mértékben, pazarló módon igénybe vevő tevékenység (pl. levélbombák, hálózati játékok, kéretlen reklámok);

    

    • a hálózat erőforrásaihoz, a hálózaton elérhető adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés, azok illetéktelen használata

    

    • a hálózat erőforrásainak, a hálózaton elérhető adatoknak illetéktelen módosítására, megrongálására, megsemmisítésére vagy bármely károkozásra irányuló tevékenység;

    

    • másokra nézve sértő, vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét bántó, zaklató tevékenység (pl: pornográf/pedofil anyagok közzététele);

    

   • hálózati üzenetek, hálózati eszközök hamisítása: olyan látszat keltése, mintha egy üzenet más gépről vagy más felhasználótól származna (spoofing).

   

A hálózat használatával Ön azt is tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás jellege miatt nem kizárhatóak esetleges hálózati incidensek, melyek a felhasználó által csatlakoztatott eszközökön okozott következményeiért az AmRest Kft. nem vállal felelősséget.

 

Az Étterem területén közbotrányt okozó, garázda vagy a normális üzletvitelt zavaró, illetőleg a hatályos magyar jogszabályokat, valamint jelen házirendet megsértő személyt az Étterem munkavállalói vagy a biztonsági személyzet felszólítást követően az Étteremből kivezetheti (szükség esetén rendőri segítséggel).

 

A Házirend megsértése az Étterem területéről való kitiltást, súlyosabb esetben polgári-, büntető vagy egyéb hatósági eljárás kezdeményezését vonhatja maga után.

 

Budapest, 2018. március 12.