Jogi nyilatkozat

Felhasználási feltételek

A weboldal használati feltételei:

A www.kfc.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője, az AmRest Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-165-835; székhely: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c. 9. em.; adószám: 10751563-2-41; a továbbiakban „Vállalat”). Kérjük minden felhasználónkat, hogy olvassa el a szabályzatot, és ezeknek megfelelően használja a Weboldalt. A Weboldalon megjelenített információk a tájékoztatást szolgálják, és a Vállalat által megbízhatónak ítélt forrásokból származnak. A Vállalat az oldalra felkerült információk érvényességért és pontosságáért, illetve az ezek miatt közvetlenül vagy közvetve bekövetkezett veszteségekért, melyek a közzétett információ pontatlansága vagy hiányossága miatt következtek be felelősséget nem vállal. A közölt információt a felhasználó saját felelősségre használja fel. A Vállalat fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal tartalmát bármikor módosítsa. A Weboldalon megjelenített tartalmak semmilyen támpontot nem kívánnak adni sem egy esetleges a Vállalatba történő beruházáshoz, sem a Vállalat értékének megbecsléséhez.

Adatvédelem

Hírlevélre feliratkozáskor vagy más típusú, az oldalon történő regisztráció során illetőleg nyeremény játékok esetén a Vállalat a felhasználót néhány esetben személyes adatok megadására kéri. A felhasználók a hírlevélre feliratkozással, regisztrációval illetve a nyereményjátékon történő részvétellel, azaz a személyes adatok rendelkezésre bocsátásával előzetes, kifejezett, önkéntes és megfelelő információn alapuló hozzájárulásukat adják személyes adataiknak a Vállalat, mint adatkezelő általi kezeléséhez.

Az adatkezelő a személyes adatok kezelése során a személyes adatok védelméhez fűződő jogát mindenkinek tiszteletben tartja, a személyes adatokat a törvényi rendelkezéseknek megfelelően, bizalmasan kezeli.

Az adatok kezelését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, az érintett kifejezett hozzájárulása estén végezzük, összhangban a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseivel.

Az adatkezelő az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényt az adatkezelési alapelvek tekintetében figyelembe veszi.

A kezelt személyes adatok köre: a felhasználók neve és e-mail címe, valamint esetenként lakcíme, vagy mobil telefonszáma.

Az adatkezelés célja: marketing (ideértve a direkt marketinget is) és reklám célok, illetőleg nyereményjátékokon való részvétel, a nyertessel történő kapcsolatfelvétel, az esetleges felhasználói panaszok gyűjtése. Az adatkezelés céljául megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat az adatkezelő nem kezeli.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok védelmének érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelő a személyes adatok kezelés során a Ruffnet Zrt. (Újlengyel, Határ utca 12. Adószám: 23701805-2-13) mint adatfeldolgozót veszi igénybe, aki a Weboldal kezelését és a megadott személyes adatokkal kapcsolatos technikai jellegű ügyintézést látják el (pl. személyes adatok rögzítése, tárolása, törlése). Az adatfeldolgozó társaságok kizárólag a Vállalatunk által adott megbízás teljesítéséhez szükséges személyes adatokat használhatják fel és a megkapott személyes adatokat semmilyen egyéb célra nem használhatják, továbbá kötelesek az adatvédelmi jogszabályok maradéktalan betartására. Az adatkezelő a kezelt személyes adatokat az adatfeldolgozón kívül harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása esetén adja át.

A felhasználó által megadott személyes adatok kezelésének időtartama: hírlevélre feliratkozás és regisztráció céljából végzett adatkezelés esetén a felhasználó által adott hozzájárulás visszavonásáig vagy az adatkezelési cél megszűnéséig, illetőleg nyereményjáték esetén a nyereményjáték időtartamáig. A felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, díjmentesen, indokolás nélkül visszavonhatja az alábbi e-mailcímre vagy levelezési címre küldött levélben (kfc@kfc.hu vagy 1139 Budapest, Teve utca 1/a-c. 9. em.).

A felhasználó bármikor jogosult az adatkezelőtől a kezelt adatokról tájékoztatást kérni, vagy kérheti a személyes adatainak a helyesbítését, módosítását, zárolását vagy törlését, amelyet az adatkezelő haladéktalanul teljesít (max. 5 napon belül). A felhasználó – Vállalatunk elérhetőségein – bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a megbízott adatfeldolgozó személyéről (nevéről, címéről) vagy tiltakozhat adatainak kezelése ellen (jogszabályban meghatározott esetekben). Az információs önrendelkezési joguk megsértése esetén a felhasználók az adatvédelmi hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy az illetékes bírósághoz fordulhatnak.

AmRest Kft.

(Cégjegyzékszám: 01-09-165-835)

Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 1/a-c